Disclaimer & Copyright notice

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld.
SVP-Drachten.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten
in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeboden informatie en beslissingen
die daaruit voortvloeien.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van zulke beslissingen,
ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door SVP-Drachten.nl verstrekte informatie,
onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Copyright notice

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,
opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming SVP-Drachten.nl.
 

Bent u van menig dat er onterecht gegevens van u op onze pagina's staan, laat ons dat dan weten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de webmaster:
webmaster@svp-drachten.nl