SVP Privacy Gerd Altmann

ONZE PRIVACY VERKLARING

De Smallingerlandse Vereniging voor Pétanque (afgekort SVP) hecht veel waarde aan  de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SVP houdt zich in alle gevallen aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, U hierop zullen wijzen en deze te zullen respecteren.

SVP is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacy verklaring ,of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuurslid die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

VERWERKING  VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door SVP verwerkt ten behoeve van communicatie en administratieve doeleinden. Tevens worden de gegevens verstrekt aan de Nederlandse Jeu de Boule Bond, voor zover deze noodzakelijk zijn .

Hiervoor vraagt SVP de volgende gegevens van U: Voornaam, Achternaam Huisadres, Woonplaats, Telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door SVP opgeslagen gedurende de periode van uw lidmaatschap, daarna alleen in de financiële verantwoording gedurende een periode van 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  VOOR HET CLUBBLAD EN BERICHTEN VIA E-MAIL

Deze gegevens worden gebruikt om leden een clubblad te kunnen verstrekken op naam. Indien U een e-mail adres verstrekt kan dit gebruikt worden om berichten te versturen van bestuur aan leden. We gebruiken daarvoor de gegevens van de inschrijving. Zodra een lid zijn lidmaatschap opzegt worden die gegevens verwijderd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN GEINTERESSEERDEN

Gegevens van geïnteresseerden in SVP worden door ons verwerkt ten behoeve van het informeren over SVP. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw aanvraag om informatie. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, Achternaam, Adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden gedurende 3 maanden opgeslagen of tot U aangeeft geen interesse meer te hebben.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die U ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering  van ons doel als sportvereniging. Wij verstrekken de noodzakelijke gegevens aan de Nederlandse Jeu de Boule Bond als inschrijving als lid van deze bond. Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet verstrekken aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij uw gegevens delen met derden in dien U ons daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen van minderjarige ( personen jonger dan 16 jaar ) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

SVP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens SVP van uw gegevens kennis hebben kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage ,rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van U ontvangen hebben. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan )door ons of door een van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe, dan heeft U altijd het recht deze toestemming in te trekken.

PRIVACY MET BETREKKING TOT MEDIA

Mocht U bezwaar hebben tegen het gebruikt van uw beeltenis in het clubblad en/of op de website, dan kunt U dat bij de SVP kenbaar maken. Wij kunnen echter nier verhinderen dat derden beeldmateriaal op internet zetten.

KLACHTEN

Mocht U klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet met U uit dan vinden wij dat erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens . Dit is de toezichthoudende  autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN.

Als U naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft kunt U contact met ons opnemen.

CONTACTGEGEVENS.

SVP-Drachten,

p/a secretariaat. Adres en tel. Nr. in het clubblad en op de website